Tuyển thơ "Bên chiếc bàn nhỏ"

Gửi lúc 03:15 09/05/2020
Dự định và có giấy phép từ năm 2016, đến bây giờ vẫn chưa in. Bây giờ xuất bản qua đây vậy.